ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – це підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців із сучасним креативним мисленням і передовими компетентностями, здатних до комплексного розв’язання складних завдань у науково-дослідній, педагогічній, організаційно-технологічній, проєктно-технологічній, організаційно-управлінській системах функціонування підприємств харчової і переробної промисловості.

Спеціальність  орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку підприємств харчової і переробної промисловості.

 Ми будемо раді відповісти на усі ваші питання.

Viber: 0673521385– к.пед.н., доцент Назарко Ірина Степанівна

E-mail: kaf_hb@tntu.edu.ua

Підготовка за спеціальністю «Харчові Технології» здійснюється на кафедрі харчової біотехнології і хімії.

Що я буду вивчати?

 • Загальні технології харчової промисловості
 • Теоретичні основи технології харчових виробництв
 • Ефективність харчового виробництва в сучасних умовах
 • Мікробіологічні процеси в технологіях харчових продуктів
 • Інжиніринг підприємств харчової промисловості
 • Біологічно активні сполуки у харчових продуктах
 • Сучасні дослідження у харчових технологіях
 • Управління якістю та безпечністю харчових продуктів
 • Математичне моделювання технологічних процесів харчової промисловості
 

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов на виробничих умовах підприємств харчової промисловості та у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів харчових технологій.
 • Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів.
 • Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації.
 • Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів
 • Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів
 • Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері харчових технологій
 • Здатність розробляти програми ефективного функціонування підприємств харчової промисловості та/або закладів ресторанного господарства відповідно до прогнозів розвитку галузі в умовах глобалізації.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Фахівець в галузі харчової та переробної промисловості;
 • Керівник виробничих підрозділів у закладах харчової промисловості;
 • Керівник підприємств, установ та організацій;
 • Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.)
 • Начальник (інші керівники) та майстер виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
 • Начальник (завідувач) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
 • Інженер-технолог

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники після завершення навчання можуть обіймати управлінські посади на підприємствах харчової та переробної промисловості  будь-якої форми власності з таких видів діяльності:

 • технологічної (головний технолог, інженер-технолог, керівник виробничої лабораторії та лабораторії з контролю виробництва);
 • організаційної (головний фахівець, начальник управління, директор з виробництва, начальник чи майстер цеху, завідувач виробництвом, технічний керівник, начальник виробничого відділу, начальник відділу технічного контролю);
 • проектно-технологічної (інженер, старший інженер технологічних відділів проектних організацій, головний інженер проекту);
 • інженерно-дослідницької (інженер, старший лаборант, науковий співробітник, молодший науковий співробітник науково-дослідних лабораторій та установ).

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

за державним замовленням:

Українська мова та література
К1=0,37

Математика

К2=0,2

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату
К4=0,1

Підготовчі курси
К5=0,03

небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

Українська мова та література

К1=0,3

Біологія


К2=0,3

Хімія або Географія

К3=0,3

Середній бал атестату


К4=0,1

Інформаційні матеріали по освітній програмі